Tarolit je mesto gde mozete zadovoljiti sve vase potrebe u vezi sa termoizolacijom - bilo da se radi o tarolit-plocama ili o stiroporu  
 
  UGRADNJA  
 

UGRADNJA TAROLIT I TAROLIT - KOMBI PLOČA

   

Ploče se postavljanu horizontalno, spojnice se mimoilaze za pola ploče. Malter mora odgovarati kvalitetu za normalno malterisanje. U prvom sloju, ploče se isprskaju cementnim mlekom, po njego-vom očvršćavanju, malteriše se kao zid od opeke. Svi spojevi i uglovi pre malterisanja moraju biti bandažirani rabic pletivom.
 
Izolacione ploče se mogu na zid pričvrstiti i za-kucavanjem (ekserima) ili ušrafljivanjem (zavrtnjima). Ploču prisloniti uz zid, kroz nju izbušiti rupe i uštemovati plastične ili drvene ti-plove, na rastojanju od 100 cm. Tesno pritis-nuti ploče jednu uz drugu i ekeserima (zavrtnjima) pričvrstiti za postavljene tiplove. Ekseri (zavrtnji) moraju imati limene podmetače (šajbne).

 

Za lepljenje se upotrebljava produžni malter, ili malter pomešan sa disperzivnim lepkom. Zidovi koje treba obložiti moraju biti čisti - bez prašine, boje i ne smeju biti masni. Podloga se pre lepljenja dobro nakvasi, a zatim se malter nanosi na podlogu i na ploče. Ploče se polažu vodoravno i pod pravim uglom. Pri izmeni spo-jnice, vodi se računa o jednakom razmaku ploča od zida. Zalepljene ploče se podupiru do momenta očvršćavanja lepka.

 

Na ravne zidove se pričvršćuju impregnirane letvice na određenom razmaku, najviše do jednog metra. Izolacione ploče se kucaju ekserima na postavljene impregnirane letvice i vode se računa o tome da se spojnice mimoil-aze. Ekseri moraju imati limene podmetače (šajbne).

 
 
UGRADNJA LAKE FASADE - POLUSUVI SISTEM
 

Ako želite da Vam TAROLIT uradi kompletnu fasadu, to Vam možemo uraditi na nekoliko načina:

Tarolit laka fasada je kvalitetno tehničko rešenje koje zadovoijava kako termo-zvučne i hidroizolacione tako i estetske zahteve u gradevinarstvu. Osnovna namena tarolit fasade je termoizolovanje objekata, štiteći korisnika od uticaja temperaturnih promena, kao i sam objekat od štetnih uticaja, produžavajući mu vek trajanja. Srž lake tarolit fasade je termoizolaciona kombi ploča.

 

Ugradnja fasade je jednostavna i brza-takozvani polusuvi sistem. Izolaciona kombi-ploča se lepi (a ne mora) za zid cementnim građevinskim lepkom. Zatim se ploča tipluje sa 8-10 plastičnih tiplova. Na fasadnu stranu se nanosi cementni građevinski lepak u tankom sloju koji se armira rabic mrežicom, ako mrežica nije već fabrički ugrađena. Ako je mrežica fabrieki ugrađena, onda se samo spojnice rabiciraju trakama od rabic mrežice širine 8-10 cm. Zatvara se cela površina građevinskim lepkom a zatim se nanosi završni sloj (bavalit i sl.) koji može biti u željenoj boji.

 

Tarolit kombi ploča se tipluje za zid sa 8-10 PVC tiplova dužine oko 5 cm dužih nego
što je debljina ploče. Zatim se armaturna mreža Q tipluje PVC tiplovima čiji su ekseri armatura 06 sa kukom za koju se mreža kači. Ovih tiplova je potrebno 5 kom/m2 mreže. Dužina ankera je oko 15 cm. Zatim se posle otprašivanja i kvašenja kombi ploča vrši malterisanje cem. malterom 3:1 debljine 2cm. sa granulatom 0-4 mm. Kada malter očvrsne izvodi se završni fasadni sloj.
 

U slučaju da kupac želi fasadu od veštačkog kamena, tada umesto dvoslojne kombi ploče treba postaviti troslojnu kombi ploču koja se po celoj površini lepi za zid. Ankeriše se armaturnom mrežom, izvrši malterisanje jedinicom u debljini od 2cm. a zatim po očvršć avanju maltera vrši izrada veštačkog kamena. Izvodjenje ove fasade treba poveriti iskusnim fasaderima.
 

PREDNOSTI TAROLIT FASADA

 
Izuzetna otpornost na mehaničke udare
Osim termo, ima pojačanu i zvučnu izolaciju
Mnogo bolje sadejstvo maltera sa izolacionim slojem
Može da se vrši klasično malterisanje, što je kod fasada sa stiroporom nemoguće
Otporna je na temperaturne promene, kao i na uticaj UV zraka
Objekat "diše" i fasada je ekološki ispravna
 

Normativ za izradu

Tarolit laka fasada

Izolaciona kombi ploča 1 m2
Gradjevinski lepak  
PVC tiplovi 8-10 kom
Fasadni sloj-bavalit 4 kg
Trake rabic-mrežice 0.15 m2
   
   

Fasada sa armaturnom mrežom

Izolaciona kombi ploča 1 m2
Armaturna mreža Q 1.1 m2
Cementni malter 0.02 m3
PVC tiplovi 15 kom
Čelični ankeri 5 kom
Završna fasada 3 kg
Veštački kamen 35 kg
 

Tarolit kombi ploča je izvanredan građevinski materijal sa kojim možemo rešiti problem termozvučne izolacije kao i problem konstruktivnih elemenata (pregradnih zidova i plafona) u potk-rovljima.
Ploče se sa 8-10 PVC tiplova vezuju za zid. Dužina tiplova je oko 5 cm veća od debljine ploče. Završna obrada može biti gips ploča koja se zavrtnjima vezuje za specijalno ugrađeni pocinkovani umetak u kombi ploči.
Drugo rešenje je tzv. polusuvo malterisanje. Kombi ploča se presvuče građevinskim lepkom u koji se utopi rabic mrežica i ponovo presvuče građevinskim lepkom. Posle sušenja se izvrši završno gletovanje. Rabic mrežica može biti i fabrički ugrađena pa se na gradilištu izvrši samo jedno presvlačenje građevinskim lepkom i završno gletovanje posle sušenja.
Za rogove (posle nivelisanja) i tavanjače ploče se kucaju spiralnim ekserima. Podloška je obavezna. Dužne i čeone strane ploča lepiti univerzalnim silikonskim lepkom. Završna obrada može biti polusuvo malterlsanje građevinskim lepkom ili gips ploča.
 

UGRADNJA NAT - TAVANICE

 

NARUČITE TAVANICU kod "Tarolita" ili ovlašćenog prodavca prema projektu prodavnice, ili
prema svetlom rasponu i opterećenju, ali nemojte sami kupovati ono što Vam se čini da
odgovara. Prodavac će Vam odrediti tip i dužine, na Vaše zadovoljstvo.
UTOVARITE TAVANICU u kamion dovoljnog gabarita ručno uz pomoć 2 do 4 radnika, zavisno
od težine elementa (1 m oko 20kg.) Vozilo sa sandukom 2x4m. može utovariti oko 100m2.
ISTOVAR NA GRADILIŠTU za najveće raspone (6m) potrebna su 4 radnika, a za manje su
dovoljna 2 do 3.
MONTAŽA se radi sa minimalnim brojem radnika kao kod utovara i istovara, sa tim da se podu-
piranje vrši na 1,5m. mereno po osi nosača. Vreme za montažu je upola kraće nego kod sličnih
polumontažnih tavanica.
BETONIRANJE TAVANICE se vrši betonom marke prema uputstvu dobijenom od projektanta
(MB20 ili MB30) zavisno od raspona i tipa. Preko poduprtih nosača transport betona se vrši
isključivo po stazi od daske 48mm. ili drugih jačih ploča (građevinski šper od 12mm.)
PUNU ČVRSTINU DOSTIŽE POSLE 29 DANA, TADA UKLONITE SVE PODPORE.
 

UPOTREBA ELEMENATA IZ PROGRAMA FIRME "TAROLIT"

 
 
Povratak na vrh strane Povratak na početnu stranu
   
 
© Tarolit 2013

  LAN Team